การทดลองSGPIO TYAN KGT62AM2-TYAN7100GM2NR

การทดลองSGPIO TYAN KGT62AM2-TYAN7100GM2NR

อุปกรณ์ที่ใช้

สายSGPIO TYAN

สาย SFF8643 to 8087

สายSATA

สาย SFF8643 to 7pin SATA SGPIO

Hardware

SSD

CASE

  • Mainboard : TYAN S7100GM2NR
  • CPU : Xeon Silver 4110 x2
  • Ram : Kingston 16GB x2
  • Powersupply : 450W
  • SSD : Kingston120GB,Velocity60GB,Intel ssd80GB
  • CASE : TYAN 1U KGT62AM2-455V10HRF6

การทดลองที่1

ใช้สายSATA 2 เส้น ต่อเข้ากับ Mainboard ที่ SSATA4 และ SSATA5 เสียบเข้ากับ CASE เสียบสาย SGPIO TYAN และได้ทำการสลับสาย SATA ที่ Mainboard

ผลการทดลองใน Intel RST

พบ SSD ใน Software Intel RST แต่Activate LED แล้ว ไฟไม่ขึ้น

การทดลองที่2

ใช้สาย SGPIO TYAN และสาย SFF8643 to 7pinSATA เสียบเข้ากับMainboard ที่slot SSTA0-3

ต่อเข้ากับCASE

ผลการทดลองใน Intel RST

การทดลองที่3

ใช้สายSGPIO TYAN และสายSFF8643 to 7pin SATA เสียบเข้ากับMainboard ที่Slot SATA0-3และSATA4-7

พบSSD ใน Sofrware Intel RST แต่ Activate LED แล้วไฟไม่ขึ้น

การทดลองที่4

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SSATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่1

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่5

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SSATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่2

 

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่6

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่1

 

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่7

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่2

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่8

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA4-7และต่อเข้ากับCase ที่slotที่1

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่9

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA4-7และต่อเข้ากับCase ที่slotที่2

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

  • Slot 1 8087  ของCASE จะคุมสัญญาณ SGPIO Harddisk ตัวที่1-4
  • Slot 2 8087 ของCASE จะคุมสัญญาณ SGPIO Harddisk ตัวที่5-7
  • สรุปผลการทดลองที่สามารถทำการActivate LED สัญญาณไฟขึ้น คือผลการทดลองที่2,4,5,6,7,8และ9

Leave a Reply